91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Een arbeidsmediation bij een zorginstelling voor ouderen

De gemiddelde mediation duurt bij Result Mediation zo'n 5,6 weken. Echter, in sommige situaties is de behoefte en urgentie zo groot dat er alles of niets gespeeld wordt. "We komen er vandaag uit of anders helemaal niet."

Tot 9 maanden geleden was er wel van tijd tot tijd kritiek geleverd op het functioneren van Wilma, maar het had niet tot onvoldoende beoordelingen geleid. Na een afwezigheid van 4 maanden vanwege een hernia-operatie kwam Wilma terug op het werk om geleidelijk te reïntegreren.

Over Wilma gepraat

Tijdens haar afwezigheid was door of namens cliënten en door collega’s ernstige kritiek geuit op de kwaliteit van werken van Wilma. Dit sloot aan bij de beelden die de directie min of meer had en dit had tot de conclusie geleid dat haar positie onhoudbaar was geworden volgens de directie. De vervelende gesprekken die hier op volgden leidden tot een nieuwe ziekmelding van Wilma door spanningsklachten en een verstoorde arbeidsrelatie. Er waren al advocaten ingeschakeld en namens werkgever was een voorstel gedaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden met toekenning van de transitievergoeding.

Starten van de arbeidsmediation

Op advies van de Arbo-arts hadden beide partijen gekozen voor mediation om hen te ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor hun geschil. De mediator startte met aparte voorgesprekken met beide partijen om de drempel voor de start van de mediation te verlagen en hem een indruk te geven van wat partijen hoopten te bereiken, zodat hij zijn regie daarop kon aanpassen. Het werd de mediator duidelijk dat Wilma zeer verontwaardigd was over de gang van zaken en haar recht wilde halen en dat de directie vastbesloten was om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. De directie besefte ook dat de dossieropbouw niet best was en men vond het ook sneu voor Wilma. De week daarop vond het mediationgesprek plaats. De directeur was aanwezig met de direct leidinggevende en Wilma liet zich ondersteunen door haar partner.

Het begin van de mediation: je overtuigt elkaar niet

Dat gesprek begon zoals gebruikelijk met het doornemen en vervolgens ondertekenen van de mediationovereenkomst. Daarna konden beide partijen hun verhaal doen. De mediator hanteerde zijn technieken zodat beide partijen na verloop van tijd het gevoel hadden dat wat zij te zeggen hadden duidelijk genoeg over tafel was gekomen en ook werd begrepen door de andere partij. Overtuigen deden zij elkaar niet, zoals eveneens gebruikelijk.

Bepalen van de belangen

Vervolgens werden de belangen van beide kanten via vragen van de mediator expliciet gemaakt. Voor de zorginstelling waren dat onder meer het verbeteren van de beoordeling van het functioneren van de instelling en betere collegiale verhoudingen. En het beperken van de financiële nadelen die zouden ontstaan door het moeten beëindigen van deze arbeidsovereenkomst. Voor Wilma ging het om haar reputatie, werk en inkomen. Hoewel het gesprek soms fel verliep en emoties werden getoond, wilden beide partijen direct op de zelfde dag bezien of er een oplossing kon worden gevonden.

Realiseren van de situatie

Wilma zag wel in dat als zij wilde eisen dat zij kon blijven werken bij deze instelling, zij geen makkelijke tijd tegemoet ging. Zij liep het risico dat de oordelen van de directie steeds meer zouden worden onderbouwd met voorbeelden van zaken die mogelijk werden uitvergroot. Anderzijds was zij vol woede over wat in haar beleving onrecht was, wat haar werd aangedaan. In overleg met haar man kwam ze tot het standpunt dat zij in wilde stemmen met beëindiging van de arbeidsovereenkomst als zij twee keer de transitievergoeding zou ontvangen. De directie reageerde, dat zij dan net zo goed direct naar de kantonrechter kon stappen en dat dit niet acceptabel was.

Onderhandelen

Daarop nam de mediator de partijen apart om te bezien of een oplossing gevonden kon worden voor de impasse. Zijn voorstel om een nieuwe bijeenkomst te beleggen werd door beide partijen als ongewenst beschouwd: ze kwamen er nu uit of ze kwamen er niet uit. Na deze aparte gesprekken werd de gezamenlijke bijeenkomst hervat. De directie gaf aan dat er hen veel aan gelegen was om op een respectabele manier uit elkaar te gaan. Naast allerlei andere aspecten, die al aan de orde waren geweest voor een mogelijke oplossing, stelde de directie voor om anderhalf keer de transitievergoeding te betalen. Omdat het een beëindiging met wederzijds goedvinden betrof waarbij werd voldaan aan bepaalde voorwaarden, kon Wilma rekenen op een WW-uitkering indien zij niet tijdig een andere baan zou vinden. Dit voorstel werd door Wilma geaccepteerd.

Resultaat van de mediation

Daarna werd hetgeen overeengekomen was de volgende dag door de mediator vastgelegd in een concept vaststellingsovereenkomst. Beide partijen kregen de gelegenheid hun advocaat te raadplegen. Met enkele kleine tekstaanpassingen werden partijen het daar binnen een week over eens en werd deze vaststellingsovereenkomst ondertekend, waarna de mediation uiteraard beëindigd was.

Al met al waren er nog geen drie weken verstreken tussen start en de succesvolle beëindiging van deze arbeidsmediation. Een bijzondere situatie, waarbij beide partijen het direct wouden oplossen. Met de juiste intentie van alle partijen is het dus mogelijk om het proces snel én succesvol op te lossen.

Zelf ervaren hoe het is als Mediator? Bekijk de MfN-basisopleiding mediation

Vanuit de ervaring van ruim 1200 mediations per jaar bieden wij je de mogelijkheid om zelf mediator te worden!