91% slagingspercentage
100% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Bindend advies voor bouwzaken

Bindend advies is een procesvorm die in het begin van de vorige eeuw in Nederland tot ontwikkeling is gekomen, waarbij de bouwsector de voortrekker was. Lees hier hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn.

Gespecialiseerd in bouwzakenOnpartijdige deskundigeArbiters en gezaghebbende juristenVoorkom langdurig proces bij de rechter

Bindend advies: Oplossing voor procederen in bouwzaken

Conflicten in en rond projecten in de bouwnijverheid kenmerken zich vaak door een complex samenspel van techniek en recht, waarbij enerzijds sprake is van een grote verscheidenheid en complexiteit van veel regelingen en waarbij anderzijds aanmerkelijke financiële belangen in het geding zijn. Dergelijke conflicten hebben veelal een zeer negatieve uitwerking op een succesvol verloop van een bouwproject. Indien partijen eenmaal een procedure aanhangig hebben gemaakt, lopen ze vaak op tegen een juridisch formele, langdurige en kostbare procedure, terwijl bouwpartijen veelal gebaat zijn bij een snelle informele behandeling van hun geschil.

Alternatief voor langdurige processen

Is er een alternatief dat voorziet in een relatief korte procedure ten overstaan van deskundige beslissers? Result Mediation meent dat alternatief te kunnen aanbieden in de vorm van een bindend advies, in beginsel binnen drie maanden, uit te brengen door een panel van juristen en ingenieurs die zeer vertrouwd zijn met recht doen in bouwzaken.

Beslissing door onpartijdige deskundige

Bij een bindend advies wordt een geschil bindend beslist door een onpartijdige deskundige. Een bindend advies is een effectieve manier om een beslissing te krijgen over een geschil zonder een langdurig en uitdijend proces via de rechter. Het gaat sneller: de procedure wordt afgestemd op de situatie en er wordt voor het specifieke geschil een adviseur gekozen.

Leendert Korstanje

Leendert Korstanje (1956) is afgestudeerd civiel ingenieur (TUD 1984) en meester in de rechten (EUR 1992) en heeft zich gespecialiseerd in bouwgeschillen die zowel juridisch als technisch van aard zijn. Hij begon zijn carrière in de bouw bij (thans geheten) VolkerWessels als uitvoerder en ontwerper. Daarna werkte hij acht jaar als bouwrechtadvocaat bij Rozemond Advocaten en vervolgens bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Weten of bindend advies voor u een oplossing is? Neem contact op via onderstaande knop.

Er achter komen wat bindend advies voor u kan betekenen?

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek met ons in!

Leendert Korstanje
Arbeidsmediator
Bekijken

Wat is bindend advies

Bindend advies is een procesvorm die in het begin van de vorige eeuw in Nederland tot ontwikkeling is gekomen, waarbij de bouwsector de voortrekker was. Na enkele decennia is het bindend advies in bouwzaken echter overvleugeld door de bouwarbitrage, terwijl in veel andere sectoren – o.m. in consumentenzaken – juist voor bindend advies werd gekozen en niet voor arbitrage.

Arbitrage wetgeving

Aan arbitrage is het vierde boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering gewijd. Voor de behandeling van een bindend adviesprocedure zijn in de wet geen voorschriften te vinden. De procedure kan dan ook geheel naar eigen inzicht en op informele wijze worden ingericht . Wel dienen fundamentele beginselen van procesrecht zoals de eis van ‘hoor en wederhoor’ en van het motiveren van beslissingen in acht te worden genomen, hetgeen juridische ervaring dan wel een goede juridische sturing van de bindend adviseur vergt.

Aldus is het mogelijk om een bindend adviesprocedure zo in te richten dat in beginsel binnen 3 maanden een beslissing wordt verkregen, waarbij partijen vier weken na aanhangig maken gelijktijdig ieder (slechts) één memorie met bewijsstukken indienen, binnen twee weken op elkaars bewijsstukken kunnen reageren en evt. één week nadien nog een enkel bewijsstuk kunnen indienen, terwijl weer één week later een uitvoerige mondelinge behandeling volgt, waarna in beginsel binnen twee weken een beslissing op schrift wordt afgegeven.

Volledigheidshalve zij wel vermeld dat van een bindend advies door de in het ongelijk gestelde partij bij de rechter vernietiging kan worden gevraagd. De rechter gaat evenwel slechts tot vernietiging over als het – gelet op de inhoud of wijze van tot stand komen van het bindend advies – naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is die partij daaraan te houden (marginale toetsing).

Result Mediation en bindend advies

Result Mediation acht de kans dat op die basis een bindend advies van haar panel zal worden vernietigd klein, gezien de grote mate van ervaring met rechtspleging in bouwzaken van haar panelleden. Dat geldt trouwens ook t.a.v. nog een andere grond tot vernietiging, nl. dat de bindend adviseurs buiten hun opdracht zijn getreden, wat de rechter overigens in volle omvang zal toetsen.

Een bindend advies (de beslissing) kan niet rechtstreeks ten uitvoer worden gelegd. Maar om de ten uitvoerlegging te bevorderen kan men in de overeenkomst tot bindend advies een boetebeding opnemen ten laste van de partij die het bindend advies niet nakomt. Result Mediation heeft in haar reglement een dergelijk boetebeding opgenomen en daarmee het gemis aan uitvoerbaarheid grotendeels ondervangen.

Meer weten over bindend advies?

We komen graag in contact met u.

  • Wilt u ons direct bereiken, bel dan naar +31 (0)20 - 205 02 39

Deze website maakt gebruik van cookies voor de beste gebruikservaring. Ga hiermee akkoord door op 'Accepteer cookies' te klikken.