91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Bindend advies voor bouwzaken

Bindend advies is een procesvorm die in het begin van de vorige eeuw in Nederland tot ontwikkeling is gekomen, waarbij de bouwsector de voortrekker was. Lees hier hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn.

Gespecialiseerd in bouwzakenOnpartijdige deskundigenPraktisch, technisch en ervaren adviseursVoorkomt langdurig proces bij de rechter

Bindend advies: Oplossing voor procederen in bouwzaken

De woorden “geschil aannemer” kunnen zowel voor de opdrachtgever als voor de aannemer zelf of voor diens onderaannemer een hoofpijndossier opleveren. De ervaring leert immers dat zelfs een relatief simpel conflict vrij gemakkelijk kan escaleren. Daarnaast kenmerken de meer omvangrijke geschillen rond bouwprojecten zich vaak door een complex samenspel van techniek en recht, waarbij enerzijds sprake is van een grote verscheidenheid en complexiteit van veel regelingen en waarbij anderzijds aanmerkelijke financiële belangen in het geding zijn.

Dergelijke conflicten – groot of klein – kunnen een zeer negatieve uitwerking op een succesvol verloop van de bouw hebben. Indien partijen eenmaal een procedure aanhangig hebben gemaakt, ervaren ze veelal dat deze een juridisch en formeel karakter heeft, lang duurt en tot hoge kosten leidt, terwijl zij juist gebaat zouden zijn bij een snelle informele afhandeling van hun geschil.

Alternatief voor langdurige processen

Is er een alternatief dat voorziet in een relatief korte procedure ten overstaan van deskundige beslissers ? Result meent dat alternatief te kunnen aanbieden in de vorm van een bindend advies, in beginsel binnen drie maanden, uit te brengen door personen die zeer vertrouwd zijn met recht doen in bouwzaken.

Beslissing door onpartijdige deskundigen

Bij dit bindend advies wordt een geschil bindend beslist door één of meer (evt. twee) onpartijdige bouwtechnische en/of juridische deskundigen. Een bindend advies is een effectieve manier om een beslissing te krijgen over een geschil zonder een langdurig en uitdijend proces via de rechter. Het gaat sneller, met meer deskundigheid bij de beslisser(s) en tegen lagere kosten.

Bindend Advies

Onze bindend advies dienst wordt gedragen door mr. ir. Leendert Korstanje en mr. Bart Punt, die beiden een zeer ruime ervaring hebben met bouwgeschillen. Beiden zijn arbiter bij Result Mediation. Van mr. Bart Punt verscheen in 2019 bij Wolters Kluwer een uitvoerige monografie ‘Het bindend advies doorgelicht‘.

Weten of bindend advies voor jou een oplossing is? Neem contact op via onderstaande knop of bel +31 (0)20 – 205 02 39

Erachter komen wat bindend advies voor jou kan betekenen?

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek met ons in!

Leendert Korstanje
Bekijken

Wat is bindend advies ?

Bindend advies is een term die zowel wordt gebruikt voor een vorm van geschilbeslechting als voor het resultaat daarvan, de beslissing. Deze procesvorm is in het begin van de vorige eeuw in Nederland echt tot ontwikkeling is gekomen, waarbij de bouwsector de voortrekker was. Na enkele decennia is het bindend advies in bouwzaken echter overvleugeld door de bouwarbitrage, terwijl inmiddels in veel andere sectoren – o.m. in consumentenzaken – consequent voor bindend advies is gekozen en niet voor arbitrage.

Anders dan bij arbitrage zijn voor een bindend advies in de wet geen processuele voorschriften te vinden. Deze procedure kan dan ook geheel naar eigen inzicht en op informele wijze worden ingericht . Wel dienen fundamentele beginselen zoals de eis van ‘hoor en wederhoor’ en van het motiveren van beslissingen in acht te worden genomen, hetgeen ervaring en sturing van de bindend adviseur vergt.

Doelmatig en snel …

Het is mogelijk een bindend adviesprocedure zo in te richten dat in beginsel binnen 3 maanden na het aangaan van de procedure een beslissing wordt verkregen. Uitgangspunt van Result daarbij is dat partijen vier weken na het aangaan van de procedure gelijktijdig ieder (slechts) één memorie met bewijsstukken indienen, binnen twee weken op elkaars bewijsstukken kunnen reageren en evt. één week nadien nog een enkel bewijsstuk kunnen indienen, terwijl weer één week later een uitvoerige mondelinge behandeling volgt – veelal na een bezichtiging-waarna in beginsel binnen twee weken een beslissing op schrift wordt afgegeven.

ook effectief!

Een bij een bindend advies gegeven beslissing is voor de partijen inderdaad bindend, tenzij het – gelet op de inhoud of wijze van tot stand komen – naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn de verliezende partij daaraan te houden (marginale toetsing) of wanneer de beslissing de opdracht te buiten gaat. Alleen dan kan een in het ongelijk gestelde partij bij de rechter vernietiging van een bindend advies vragen. De kans dat dit bij een bindend advies van Result zal gebeuren is echter klein, gezien de grote ervaring met rechtspleging in bouwzaken van haar bindend adviseurs.

De bij een bindend advies gegeven beslissing kan niet rechtstreeks via een deurwaarder ten uitvoer worden gelegd. Maar de nakoming ervan door de verliezende partij wordt sterk bevorderd als tussen partijen geldt dat de verliezende partij bij niet-nakoming ervan een (serieuze) boete verbeurt. Result heeft in haar Bindend advies-reglement een dergelijk boetebeding opgenomen en daarmee het gemis aan directe uitvoerbaarheid in feite ondervangen.

en tegen relatief bescheiden kosten …

Niet alleen de afloop van een geschil is veelal onzeker, ook de kosten van de behandeling daarvan zijn dat doorgaans, los van de kosten van de raadslieden van partijen. Van haar kant streeft Result Mediation ernaar dat de kosten van een door haar gefaciliteerd bindend advies gematigd zijn en in ieder geval voor kleine ondernemingen en andere niet zeer draagkrachtige partijen geen beletsel behoeven te zijn om over hun geschil een beslissing te vragen.

die vooraf worden geschat.

Om partijen een inzicht te geven in de kosten die Result naar verwachting aan partijen of één van hen in rekening zal brengen, als zij besluiten een bindend adviesprocedure aan te gaan, zal één van haar bindend adviseurs – tegen betaling van eenmalig €150,00 – per partij met de partijen online een intakegesprek voeren om een indruk te krijgen hoe bewerkelijk het geschil is resp. of dit door één of meer bindend adviseurs kan worden behandeld en hoeveel tijd met voorbereiding, mondelinge behandeling en opstellen van het bindend advies zal zijn gemoeid. Aan de hand daarvan zal Result na die intake een richtprijs afgeven inclusief een inschatting van het aantal aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak te besteden uren. Als partijen besluiten de bindend adviesprocedure aan te gaan, streeft Result ernaar dat de kosten die zij bij een voltooide procedure in rekening zal brengen niet meer dan 10% hoger of lager kunnen zijn dan de afgegeven richtprijs. Alle partijen dienen daarvoor een gelijk voorschot te betalen.

Ingeval de kosten duidelijk lager uitvallen dan de richtprijs minus 10% – bijvoorbeeld omdat de procedure voortijdig is beëindigd, zal op basis van de werkelijk bestede tijd en gemaakte onkosten worden afgerekend. Evenzo als tijdens de procedure blijkt dat de zaak duidelijk meer tijd zal gaan vergen dan 110% van de eerder aan partijen kenbaar gemaakte inschatting. Zodra dit laatste door de bindend adviseur(s) wordt waargenomen, zal dit aan partijen worden gemeld en zal het voorschot worden verhoogd.

Overigens moeten partijen er rekening mee houden dat het bindend advies kan inhouden dat de aan Result te betalen kosten voor rekening komen van de verliezende partij en dat deze ook aan de winnende partij een vergoeding voor diens rechtsbijstandskosten moet betalen.

Voor nadere details wordt verwezen naar het Bindend Advies Reglement van Result Mediation.

Meer weten over bindend advies?

We komen graag met je in contact.

  • Je kunt ons ook altijd direct bereiken door even te bellen naar  +31 (0)20 – 205 02 39
  • Result Mediation mag contact met mij opnemen over producten en diensten en andere inhoud die ik interessant zou kunnen vinden.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.