Wat is arbitrage?

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij rechtspraak door arbiters plaatsvindt en waar geen overheidsrechter aan te pas komt. Een geschil wordt bindend beslist door een onpartijdige deskundige (arbiter) en is een efficiënte manier om tot een beslissing te komen over een geschil zonder een langdurig en slepend proces via de rechter.

Hoger beroep en cassatie zijn bij arbitrage uitgesloten, zodat de zaak met het arbitraal vonnis definitief is beslist. De uitspraak van de arbiter heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van de overheidsrechter. Arbitrage kan enkel plaatsvinden wanneer de betrokken partijen uitdrukkelijk akkoord hebben gegeven. Dit akkoord kan bij aanvang van een contractuele relatie tussen de partijen worden aangegaan, maar ook na het ontstaan van een geschil.

Indien het arbitraal beding niet in de hoofdovereenkomst is aangegaan, kan na het ontstaan van een geschil een akte van compromis worden opgesteld waarin beide partijen arbitrage overeenkomen. Download hier een concept van de akte van compromis.

Hoe werkt arbitrage?

De arbitrageprocedure lijkt veel op de procedure bij de rechter; het conflict wordt op een soortgelijke manier behandeld, maar arbitrage is informeler. De eisende partij levert een schriftelijke eis aan de arbitragecommissie waar de tegenpartij schriftelijk op kan reageren. Eventueel volgt er een tweede schriftelijke ronde. De arbitragecommissie (ook wel het arbitragecollege) beoordeelt de zaak aan de hand van de schriftelijke verklaringen van de partijen en eventueel een getuigen- en deskundigenonderzoek. Beide partijen hebben tevens de mogelijkheid om tijdens een zitting met de arbitragecommissie hun standpunt mondeling toe te lichten.

Als de arbitragecommissie tot een beslissing is gekomen, zet zij deze bindende uitspraak op papier. Dit vonnis wordt naar beide partijen gestuurd en vastgelegd bij de griffie van de rechtbank. Na uitspraak van de arbitragecommissie dienen beide partijen zich te houden aan het vonnis. Wanneer één van beide partijen het niet eens is met de uitspraak of zich niet aan de bindende uitspraak houdt, kan de rechter alsnog ingrijpen. Hierbij is het soms mogelijk in hoger beroep te gaan. Indien dit niet het geval is, kan de partij de uitspraak aan een rechter voorleggen en kan de arbitragecommissie de uitspraak vernietigen. Dit komt echter niet vaak voor.

De belangrijkste verschillen tussen arbitrage, mediation en bindend advies

Arbitrage, bemiddeling en mediation zijn drie vormen van alternatieve geschillenbeslechting die soms als synoniemen worden gebruikt, maar in de werkelijkheid verschillende procedures zijn.

Bij mediation worden conflicten opgelost onder begeleiding van een bemiddelaar, ofwel mediator. Als onafhankelijke derde zal een mediator in overleg met de betrokken partijen afspraken maken die voor ieder aanvaardbaar zijn. De mediator analyseert en bespreekt de conflictpunten en onderzoekt samen met de betrokken partijen de oplossingsrichtingen. De mediator legt geen beslissing op, de partijen beslissen uiteindelijk zelf. De beslissing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lees hier meer informatie over mediation.

Bij zowel arbitrage als bindend advies hakt een derde de knoop door. Bij bindend advies wordt ook tot een vaststellingsovereenkomst gekomen, maar naleving moet via een vervolgprocedure bij de overheidsrechter worden afgedwongen. Bij arbitrage wordt tot een arbitraal vonnis gekomen, waar voor de naleving geen aparte gang naar de overheidsrechter nodig is. Daarin onderscheidt arbitrage zich van deze twee andere alternatieve vormen van geschillenbeslechting.

Wat kost arbitrage?

Het is niet mogelijk om op voorhand een gedetailleerde opgave van kosten te geven, omdat iedere procedure maatwerk is. Maar bij een arbitrageprocedure moet gedacht worden aan een totaalplaatje van het honorarium van de arbiters (gebaseerd op onder andere complexiteit van de zaak en tijd), kosten van eventuele getuigen en deskundigen en bijkomende administratiekosten. De kosten zijn over het algemeen hoger dan een procedure bij de overheidsrechter.

De procespartijen dragen zelf de kosten van arbitrage en het inschakelen van de arbiters. Wanneer u de arbitrageprocedure wint, kunnen de arbiters de gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk bij de andere partij neerleggen.

Onze arbiters

Result ADR beschikt een eigen, beproefd Arbitragereglement, dat de basis vormt voor een efficiënte, vlotte en klantgerichte arbitrage. De aan ons gelieerde arbiters zijn (oud-)rechters, hoogleraren en andere hooggekwalificeerde juristen. Zij hebben allen een brede ervaring met geschillenbeslechting en zijn tevens vaak gespecialiseerd. Bekijk hier een overzicht van onze arbiters of neem direct contact met ons op.

De belangrijkste voordelen van arbitrage

Hoewel in geval van geschillen gekozen kan worden voor verschillende soorten procedures, kent arbitrage een aantal belangrijke voordelen. De drie belangrijkste voordelen van arbitrage zijn snelheid, vertrouwelijkheid en deskundigheid.

Snelheid

De procedure kan snel worden afgehandeld, mits er geen bewijslevering nodig is en er geen andere bijzondere omstandigheden zijn. De kortere tijdsduur is te danken aan de afwezigheid van hoger beroep, de informele en flexibele procedure en de vereiste beschikbaarheid van de arbiters. Het vonnis wordt vaak kort na de zitting schriftelijk gewezen, bij Result ADR zelfs binnen 4 maanden ten opzichte van nagenoeg het dubbele bij andere partijen. In zeer urgente zaken kan een spoedarbitrage worden afgesproken.

Vertrouwelijkheid

Daarnaast is de procedure strikt vertrouwelijk en besloten, waar een procedure bij de rechtbank doorgaans openbaar is. De arbiters zijn strikt discreet, de zitting vindt plaats achter gesloten deuren en het vonnis wordt enkel schriftelijk aan de partijen verstrekt waardoor deze niet openbaar hoeft te worden gemaakt.

Deskundigheid

Tot slot wordt er voor iedere arbitrageprocedure opnieuw bekeken welke arbiters over de juiste expertise en kennis beschikken. Meer deskundigheid bij het oplossen van ingewikkelde kwesties zorgt ervoor dat het vaak aanzienlijk minder langer duurt en dat er met gespecialiseerde kennis betere vonnissen kunnen worden gedaan. Zo zijn rechters vaak genoodzaakt oordelen te vellen over zaken waar zij geen specialistische kennis over bezitten.

Starten met Arbitrage?

Wilt u uw conflict oplossen door middel van arbitrage? Neem dan contact met ons op.

Kom in contact over arbitrage
Contact

Neem direct contact op met Esther Plompen:

020-2050251

Onze arbiters

Onze arbiters zijn gezaghebbende juristen zoals o.a. (oud-) rechters en (oud-) leden van rechterlijke beroepscolleges.

Arbitragereglement

Klik hier voor het Result ADR Arbitragereglement

Clausules

Arbitrage- en mediationclausules voor in contracten, reglementen.

Esther Plompen

Esther Plompen (1972) is jaren als advocaat werkzaam geweest, met nadere focus op arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Zij was onder meer betrokken bij grote reorganisaties met de daarmee samenhangende complexe verhoudingen tussen verschillende bedrijfsorganen alsook individuen, en bij tal van internet start-ups en overnames inclusief de uitdagende onderhandelingen daaromtrent.
Vanwege haar overtuiging dat betrokkenen bij een conflict ook samen tot een constructieve en duurzame oplossing kunnen komen mits zij in dat proces kundig worden begeleid, heeft Esther zich toegelegd op mediation. In dat kader is Esther in haar woongemeente actief als bemiddelaar bij burenruzies en is zij toegetreden tot het MfN register. Esther is analytisch en to-the-point, met oog voor de relevante omstandigheden en de perspectieven van alle betrokken partijen.

“Bij een conflict zie je vaak dat partijen onbegrepen zijn of zich zo voelen, niet (meer) in staat zijn voor zichzelf op te komen of door de ander(en) niet echt gehoord worden. Mijn focus ligt er op om alle betrokken partijen tijdens een mediation ‘uit de verf’ te laten komen, zodat bij iedere deelnemer een volwaardig beeld ontstaat van de andere deelnemer(s) en van alle facetten die in het onderliggende conflict van belang zijn. Als het gehele verhaal op tafel komt en mensen zich gehoord voelen, komt er weer oog voor de toekomst en daarmee voor oplossingen. Ik heb er veel plezier in om mensen bij dit proces te ondersteunen.”

Bekijk hier een uitgebreid CV (PDF)