Wat is arbitrage?

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij rechtspraak door arbiters plaatsvindt en waar geen overheidsrechter aan te pas komt. Een geschil wordt bindend beslist door een onpartijdige deskundige (arbiter) en is een efficiënte manier om tot een beslissing te komen over een geschil. Een veelal langdurig en mogelijk slepend proces via de rechter blijft u daardoor bespaard.

Hoger beroep en cassatie zijn bij arbitrage uitgesloten, zodat de zaak met het arbitraal vonnis definitief is beslist. De uitspraak van de arbiter heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van de overheidsrechter. Arbitrage kan enkel plaatsvinden wanneer de betrokken partijen dit uitdrukkelijk overeen zijn gekomen. Deze afspraak kan bij aanvang van een contractuele relatie tussen de partijen worden gemaakt, maar ook na het ontstaan van een geschil.

Indien het arbitraal beding niet in de hoofdovereenkomst is aangegaan, kan na het ontstaan van een geschil een akte van compromis worden opgesteld waarin beide partijen arbitrage overeenkomen.

Wat kost arbitrage?

Het is niet mogelijk om in het algemeen een gedetailleerde opgave van kosten te geven, omdat iedere arbitrage maatwerk is. Kosten voor de arbitrage omvatten in ieder geval de uren die door het secretariaat van Result ADR worden gemaakt voor de behandeling van de arbitrage en het honorarium van de arbiter en van de griffier. Eventuele bijkomende kosten zijn kosten van eventuele getuigen en deskundigen. De kosten voor een arbitrage zijn over het algemeen hoger dan een procedure bij de overheidsrechter.

Ingeval u arbitrage overweegt kunt u contact met ons opnemen en voor uw specifieke geschil -geheel vrijblijvend- een kostenindicatie ontvangen.

Onze arbiters

Result ADR beschikt een eigen, beproefd Arbitragereglement, dat de basis vormt voor een efficiënte, vlotte en klantgerichte arbitrage. De aan ons gelieerde arbiters zijn (oud-)rechters, hoogleraren en andere hooggekwalificeerde juristen. Zij hebben allen een brede ervaring met geschillenbeslechting en zijn tevens vaak gespecialiseerd in specifieke onderwerpen. Bekijk hier een overzicht van onze arbiters of neem direct contact met ons op.

Hoe werkt arbitrage?

Een arbitrage wordt aanhangig gemaakt door indiening van een aanvraag tot arbitrage bij het secretariaat van Result ADR. Deze aanvraag dient onder meer een Memorie van Eis te bevatten. Een arbitrage is aanhangig op de dag van ontvangst van de aanvraag door het secretariaat. Het secretariaat raamt de kosten van de arbitrage, bepaalt een voorschot op de kosten van de arbitrage, en geeft dit ter betaling aan eiser op.

Het secretariaat

Het secretariaat benoemt vervolgens op zo kort mogelijke termijn de arbiter voor wie de arbitrage zal worden gevoerd. Teneinde het secretariaat optimaal in staat te stellen een arbiter te benoemen en eventuele andere beslissingen te nemen om de efficiency van de arbitrage te bevorderen, kan het secretariaat verweerder verzoeken een korte reactie te geven op de aanvraag. In ieder geval wordt de verweerder gelegenheid gegeven om een Memorie van Antwoord in te dienen. De termijn daarvoor is in beginsel vier weken na ontvangst door verweerder van de kopie van de aanvraag tot arbitrage tevens houdende de Memorie van Eis.

De arbiter

De arbiter heeft steeds de leiding van de arbitrage, kan termijnen stellen waarbinnen een partij een bepaalde proceshandeling moet verrichten en kan in iedere stand van het geding bepalen dat een zitting zal worden gehouden. De arbiter beoordeelt de kwestie aan de hand van de ingediende stukken en in voorkomend geval getuigen- en deskundigenonderzoek. Veelal wordt een zitting gelast waarin partijen de mogelijkheid hebben om hun standpunten mondeling toe te lichten.

Zodra de arbiter zich voldoende geïnformeerd acht beslist deze naar de regels van het recht, rekening houdend met toepasselijke handelsgebruiken. De arbiter zal in beginsel de in het ongelijk gestelde partij veroordelen om aan de in het gelijk gestelde partij de kosten die deze heeft gemaakt voor de arbitrage te betalen. Indien beide partijen voor een deel in het gelijk worden gesteld kan de arbiter een gedeeltelijke kostenveroordeling uitspreken, in de mate waarin de arbiter dat, gezien de uitkomst, redelijk acht.

Het vonnis

Het vonnis wordt op schrift gesteld, ondertekend en door het secretariaat aan ieder van de partijen gestuurd. Het secretariaat werkt niet mee aan publicatie van het vonnis, tenzij partijen daartoe uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Indien partijen gedurende de arbitrage tot een schikking komen, kan de arbiter op hun verzoek de inhoud van de schikking in een vonnis vastleggen.

Hoger beroep tegen een arbitraal vonnis is niet mogelijk. Wel staan eventueel, bij het Gerechtshof van het ressort waarbinnen de plaats van arbitrage ligt, de rechtsmiddelen vernietiging en herroeping open.

De belangrijkste verschillen tussen arbitrage, mediation en bindend advies

Arbitrage, bemiddeling en mediation zijn alle drie vormen van alternatieve geschillenbeslechting die soms als synoniemen worden gebruikt, maar feitelijk totaal verschillende procedures zijn.

Mediation

Bij mediation worden conflicten opgelost onder begeleiding van een bemiddelaar, ofwel mediator. Als onafhankelijke derde zal een mediator na overleg de door betrokken partijen zelf gemaakte afspraken vastleggen in een overeenkomst. De mediation bestaat er hoofdzakelijk uit dat de mediator de conflictpunten van partijen analyseert en bespreekt en samen met de betrokken partijen onderzoek doet naar de oplossingsrichtingen. De mediator legt geen beslissing op; de partijen beslissen uiteindelijk zelf. De beslissing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lees hier meer informatie over mediation.

Anders dan bij mediation wordt de beslissing over het conflict tussen partijen bij zowel arbitrage als bij bindend advies door een derde genomen.

Bindend advies

Bij bindend advies wordt net als bij mediation tot een vaststellingsovereenkomst gekomen. Mocht de door de bindend adviseur in het ongelijk gestelde partij zich niet aan die beslissing houden, dan kan nakoming daarvan alsnog door middel van een dagvaardingsprocedure bij de overheidsrechter worden afgedwongen.

Arbitrage

Bij arbitrage wordt tot een arbitraal vonnis gekomen. Indien de bij vonnis in het ongelijk gestelde partij geen uitvoering geeft aan het vonnis kan het vonnis worden geëxecuteerd. Daartoe dient de in het gelijk gestelde de overheidsrechter in een verzoekschriftprocedure te verzoeken daartoe verlof (een exequatur) te verlenen. Deze procedure is eenvoudig en kort. Indien het vonnis is gedeponeerd op de griffie van de rechtbank kan het verlof tot executie eenvoudigweg worden aangetekend op het origineel van het vonnis.

Starten met Arbitrage?

Wilt u uw conflict oplossen door middel van arbitrage? Neem dan contact met ons op.

Kom in contact over arbitrage
Contact

Neem direct contact op met Esther Plompen:

020-2050251

Onze arbiters

Onze arbiters zijn gezaghebbende juristen zoals o.a. (oud-) rechters en (oud-) leden van rechterlijke beroepscolleges.

Arbitragereglement

Klik hier voor het Result ADR Arbitragereglement

Clausules

Arbitrage- en mediationclausules voor in contracten, reglementen.

Esther Plompen

Esther Plompen (1972) is jaren als advocaat werkzaam geweest, met nadere focus op arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Zij was onder meer betrokken bij grote reorganisaties met de daarmee samenhangende complexe verhoudingen tussen verschillende bedrijfsorganen alsook individuen, en bij tal van internet start-ups en overnames inclusief de uitdagende onderhandelingen daaromtrent.
Vanwege haar overtuiging dat betrokkenen bij een conflict ook samen tot een constructieve en duurzame oplossing kunnen komen mits zij in dat proces kundig worden begeleid, heeft Esther zich toegelegd op mediation. In dat kader is Esther in haar woongemeente actief als bemiddelaar bij burenruzies en is zij toegetreden tot het MfN register. Esther is analytisch en to-the-point, met oog voor de relevante omstandigheden en de perspectieven van alle betrokken partijen.

“Bij een conflict zie je vaak dat partijen onbegrepen zijn of zich zo voelen, niet (meer) in staat zijn voor zichzelf op te komen of door de ander(en) niet echt gehoord worden. Mijn focus ligt er op om alle betrokken partijen tijdens een mediation ‘uit de verf’ te laten komen, zodat bij iedere deelnemer een volwaardig beeld ontstaat van de andere deelnemer(s) en van alle facetten die in het onderliggende conflict van belang zijn. Als het gehele verhaal op tafel komt en mensen zich gehoord voelen, komt er weer oog voor de toekomst en daarmee voor oplossingen. Ik heb er veel plezier in om mensen bij dit proces te ondersteunen.”

Bekijk hier een uitgebreid CV (PDF)