91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Wat is arbitrage

Meer weten over wat arbitrage inhoudt?

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij rechtspraak door arbiters plaatsvindt en waar geen overheidsrechter aan te pas komt. Een geschil wordt bindend beslist door een onpartijdige deskundige (arbiter) en is een efficiënte manier om tot een beslissing te komen over een geschil. Een veelal langdurig en mogelijk slepend proces via de rechter blijft u daardoor bespaard.

Hoger beroep en cassatie zijn bij arbitrage uitgesloten, zodat de zaak met het arbitraal vonnis definitief is beslist. De uitspraak van de arbiter heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis van de overheidsrechter. Arbitrage kan enkel plaatsvinden wanneer de betrokken partijen dit uitdrukkelijk overeen zijn gekomen. Deze afspraak kan bij aanvang van een contractuele relatie tussen de partijen worden gemaakt, maar ook na het ontstaan van een geschil.

Indien het arbitraal beding niet in de hoofdovereenkomst is aangegaan, kan na het ontstaan van een geschil een akte van compromis worden opgesteld waarin beide partijen arbitrage overeenkomen.

Onze arbiters

Result Mediation beschikt een eigen, beproefd Arbitragereglement, dat de basis vormt voor een efficiënte, vlotte en klantgerichte arbitrage. De aan ons gelieerde arbiters zijn (oud-)rechters, hoogleraren en andere hooggekwalificeerde juristen. Zij hebben allen een brede ervaring met geschillenbeslechting en zijn vaak gespecialiseerd in specifieke onderwerpen.

Weten of arbitrage iets aan jouw arbeidsconflict kan doen? Neem vrijblijvend contact op via onderstaande knop of bel +31 (0)20 – 205 02 39

Jouw conflict opgelost krijgen? Komt er achter of arbitrage iets voor je is!

Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek met ons in!

Esther Plompen
Arbeidsmediator, Mediators in International Organisations, Zakelijke Mediator
Bekijken

Hoe werkt arbitrage?

Een arbitrage wordt aanhangig gemaakt door indiening van een aanvraag tot arbitrage bij het secretariaat van Result Mediation. Deze aanvraag moet onder meer een Memorie van Eis te bevatten. Een arbitrage is aanhangig op de dag van ontvangst van de aanvraag door het secretariaat. Het secretariaat maakt een inschatting van de kosten van de arbitrage, bepaalt een voorschot op de kosten van de arbitrage en geeft dit ter betaling aan eiser op.

Het secretariaat

Het secretariaat benoemt vervolgens op zo kort mogelijke termijn de arbiter voor wie de arbitrage zal worden gevoerd. Om het secretariaat optimaal in staat te stellen een arbiter te benoemen en eventuele andere beslissingen te nemen om de efficiency van de arbitrage te bevorderen, kan het secretariaat verweerder verzoeken een korte reactie te geven op de aanvraag. In ieder geval wordt aan de verweerder gelegenheid gegeven om een Memorie van Antwoord in te dienen. De termijn daarvoor is vier weken na ontvangst door verweerder van de kopie van de aanvraag tot arbitrage tevens houdende de Memorie van Eis.

De arbiter

De arbiter heeft steeds de leiding van de arbitrage, kan termijnen stellen waarbinnen een partij een bepaalde proceshandeling moet verrichten en kan in iedere stand van het geding bepalen dat een zitting zal worden gehouden. De arbiter beoordeelt de kwestie aan de hand van de ingediende stukken en in voorkomend geval getuigen- en deskundigenonderzoek. Veelal wordt een zitting gelast waarin partijen de mogelijkheid hebben om hun standpunten mondeling toe te lichten.

Zodra de arbiter zich voldoende geïnformeerd voelt, beslist deze naar de regels van het recht, rekeninghoudend met toepasselijke handelsgebruiken. De arbiter zal de ongelijk gestelde partij veroordelen om aan de in het gelijk gestelde partij de kosten die deze heeft gemaakt voor de arbitrage te betalen. Indien beide partijen voor een deel in het gelijk worden gesteld, kan de arbiter een gedeeltelijke kostenveroordeling uitspreken, in de mate waarin de arbiter dat, gezien de uitkomst, redelijk acht.

Het vonnis

Het vonnis wordt schriftelijk opgesteld, ondertekend en door het secretariaat aan ieder van de partijen gestuurd. Het secretariaat werkt niet mee aan publicatie van het vonnis, tenzij partijen daartoe uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Indien partijen gedurende de arbitrage tot een schikking komen, kan de arbiter op hun verzoek de inhoud van de schikking in een vonnis vastleggen.

Hoger beroep tegen een arbitraal vonnis is niet mogelijk. Wel staan eventueel, bij het Gerechtshof van het ressort waarbinnen de plaats van arbitrage ligt, de rechtsmiddelen vernietiging en herroeping open.

Wat kost arbitrage?

Het is niet mogelijk om in het algemeen een gedetailleerde opgave van kosten te geven, omdat iedere arbitrage maatwerk is. Kosten voor de arbitrage omvatten in ieder geval de uren die het secretariaat van Result Mediation maakt voor de behandeling van de arbitrage en het honorarium van de arbiter en van de griffier. Eventuele bijkomende kosten zijn kosten van getuigen en deskundigen. De kosten voor een arbitrage zijn over het algemeen hoger dan een procedure bij de overheidsrechter.

Als je arbitrage overweegt kun je contact met ons opnemen en voor jouw specifieke geschil een vrijblijvende kostenindicatie ontvangen.

Kan ik een vrijblijvend gesprek krijgen?

Haalbaarheidsonderzoek

Je kunt altijd een kosteloos telefonisch haalbaarheidsonderzoek met één van onze mediators krijgen. De mediator neemt dan met jou de situatie door en bespreekt de opties die hij ziet. Wanneer de mediator denkt dat mediation geen goede optie is, zal hij dit ook zeggen.

Wanneer is er sprake van een conflict?

Arbeidsmediation

Deze vraag is vaak minder belangrijk dan het oplossen van de situatie. De definitie van een arbeidsconflict is: ‘twee partijen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan zijn op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden’. In de mediation spreken wij over een ‘kwestie’  of een ‘situatie’.

Zakelijke mediation

Ook hier is de vraag of er wel of geen conflict is minder belangrijk dan het vinden van een oplossing voor de situatie. Wanneer een zakelijke relatie vastloopt en er te veel negatieve energie ontstaat, gaat een mediator zorgen voor beweging. Zo ontstaat er duidelijkheid en een toekomstbeeld waar alle betrokkenen mee verder kunnen.

De belangrijkste verschillen tussen arbitrage, mediation en bindend advies

Arbitrage, bemiddeling en mediation zijn alle drie vormen van alternatieve geschillenbeslechting die soms als synoniemen worden gebruikt, maar feitelijk totaal verschillende procedures zijn.

Mediation

Bij mediation worden conflicten opgelost onder begeleiding van een bemiddelaar, ofwel mediator. Als onafhankelijke derde zal een mediator na overleg de door betrokken partijen zelf gemaakte afspraken vastleggen in een overeenkomst. De mediation bestaat er hoofdzakelijk uit dat de mediator de conflictpunten van partijen analyseert en bespreekt en samen met de betrokken partijen onderzoek doet naar de oplossingsrichtingen. De mediator legt geen beslissing op; de partijen beslissen uiteindelijk zelf. De beslissing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lees hier meer informatie over mediation.

Anders dan bij mediation wordt de beslissing over het conflict tussen partijen bij zowel arbitrage als bij bindend advies door een derde genomen.

Bindend advies

Bij bindend advies wordt net als bij mediation tot een vaststellingsovereenkomst gekomen. Mocht de door de bindend adviseur in het ongelijk gestelde partij zich niet aan die beslissing houden, dan kan nakoming daarvan alsnog door middel van een dagvaardingsprocedure bij de overheidsrechter worden afgedwongen.

Arbitrage

Bij arbitrage wordt tot een arbitraal vonnis gekomen. Indien de bij vonnis in het ongelijk gestelde partij geen uitvoering geeft aan het vonnis kan het vonnis worden geëxecuteerd. Daartoe dient de in het gelijk gestelde de overheidsrechter in een verzoekschriftprocedure te verzoeken daartoe verlof (een exequatur) te verlenen. Deze procedure is eenvoudig en kort. Indien het vonnis is gedeponeerd op de griffie van de rechtbank kan het verlof tot executie eenvoudigweg worden aangetekend op het origineel van het vonnis.

Meer weten over arbitrage?

Kom in contact over de mogelijkheden van arbitrage.

  • Je kunt ons ook altijd direct bereiken door even te bellen naar  +31 (0)20 – 205 02 39
  • Result Mediation mag contact met mij opnemen over producten en diensten en andere inhoud die ik interessant zou kunnen vinden.