91% slagingspercentage
87% klanttevredenheid
100% inzet van ons

Vragen over de UWV ontslagprocedure

Op 2 december 2016 organiseerde het UWV haar jaarlijks arbeidsjuridisch congres. Tijdens dit congres werden er veel vragen gestel [...]

Vragen over de UWV ontslagprocedure

Op 2 december 2016 organiseerde het UWV haar jaarlijks arbeidsjuridisch congres. Tijdens dit congres werden er veel vragen gesteld over de UWV ontslagprocedure. Het UWV heeft deze vragen en de antwoorden hier op een rijtje gezet.

Een aantal zaken die aan de orde kwamen:

Hoeveel verzoeken handelt UWV af? Uitgesplitst naar > 2 jaar arbeidsongeschiktheid en de rest?

UWV heeft van januari t/m oktober 2016 15.930 ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen en 2.642 van wege langdurige arbeidsongeschiktheid ontvangen. Dit heeft 6.506 keer geleid tot een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen en 1.951 vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. In de andere gevallen is geweigerd of de ontslagaanvraag ingetrokken of niet in behandeling genomen.

Als er een vaststellingsovereenkomst is met een vergoeding, is daar bovenop de transitievergoeding nog verplicht?

Bij een vaststellingsovereenkomst waarbij sprake is van een beëindiging met wederzijds goedvinden is geen transitievergoeding verschuldigd. Dit blijkt uit artikel 7:673 lid 1 BW. Partijen hebben de vrijheid om zelf de hoogte van een eventuele vergoeding te bepalen.

Indien er een herplaatsingsmogelijkheid is en de werknemer wil niet, kan de werkgever dan toch een ontslagvergunning krijgen?

Als er een passende functie beschikbaar is, is werkgever gehouden om deze aan de voor ontslag in aanmerking komende werknemer aan te bieden en hem daarin te herplaatsen. Het is uiteraard denkbaar dat een werknemer om hem moverende redenen daarvan afziet. De werkgever kan dan, voor zover hij geen andere herplaatsingsmogelijkheden heeft, voor deze werknemer een ontslagaanvraag indienen doordat de werknemer afziet van zijn herplaatsingsmogelijkheid.

Waarom hanteren gemeentes geen transitievergoeding?

Overheidspersoneel met een ambtelijke aanstelling, zoals bij een gemeente, vallen niet onder het arbeidsrecht van titel 10 van boek 7 BW, waarin onder meer de transitievergoeding is opgenomen. Het is wel mogelijk dathet overheidsorgaan expliciet titel 10 van boek 7 BW van toepassing heeft verklaard voor personen die bij hem in dienst zijn (art. 7:615 BW). Dit komt in de praktijk echter weinig voor. Werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst bij een overheidsorgaan of publiekrechtelijk lichaam, zoals bijvoorbeeld UWV, SVB of Raad voor de Rechtsbijstand, vallen wel gewoon onder titel 10 van boek 7 BW, en hebben bij ontslag dus wel recht op een transitievergoeding.

Tijd om in contact te komen

Met professionele mediation lossen wij meer dan 90% van de conflicten op. Snel en tot tevredenheid van beide partijen.