Our arbitrators and advisors

In arbitration, a binding opinion concerning a dispute is given by an impartial person. In this respect, it’s similar to going to court. Except that it usually goes faster: The procedure can be tailored to the situation, and an arbitrator is selected for the specific dispute. That’s why it’s a good way to get a dispute decided without having to endure a protracted, sprawling process. A binding or other opinion can be requested as well.

Expert arbitrators and advisors
Our arbitrators and advisors are current and former district court and appellate judges, former lawyers, professors and other authoritative legal experts.

Van 1968 tot 2009 advocaat bij Houthoff Buruma en rechtsvoorgangers. Van 2009 tot heden advocaat-adviseur bij Palthe Obermann. Specialisaties arbeidsrecht en gezondheidsrecht. Veelvuldig arbiter of bindend adviseur in zaken op beide rechtsgebieden

Rechter in de Rechtbank te Amsterdam.

Prof. mr. Gregor van der Burght (1944)
Emeritus-hoogleraar privaat- en notarieel(belasting)recht.
Raadsheer plv. in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage,
Registermediator-NMI

Hij is werkzaam als juridische adviseur voor notariaat en advocatuur.
Internationaal is/was hij in verschillende functies actief o.m. bij de Asian Development Bank, de Wereld Bank en de EU. Hij bekleedde gasthoogleraarschappen aan McGill, Montreal, KU Leuven en doceerde frequent aan universiteiten in o.m Canada, Indonesië, China en Zuid-Afrika.

Tot aan zijn emeritaat in 2009 was hij 31 jaar hoogleraar privaat- en notarieel (belasting) recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens van 1983 – 2013 hoogleraar familie- en erfrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, Curaçao.
Van zijn hand verschenen tal van (specialistische) handboeken (Pitlo-serie delen I en V) en andere publicaties op het terrein van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenking en successiebelasting zowel in het Nederlands, Engels als Bahasa Indonesia.
Zijn recentste (2012) publicatie : Nederlands Caribisch Erfrecht, Boom Uitgeverij Den Haag.

President van het Gerechtshof te Arnhem
Oud lid van de Raad voor de Rechtspraak

Van 1973 tot 1990 advocaat te Amsterdam en van 1990 tot 2008 kantonrechter.
Sinds 1 september 2008 rechter plaatsvervanger.

Raadsheer in het Gerechtshof te Arnhem.

Vice-president in de Rechtbank te Den Haag.

Voormalig Raadsheer en vice-president van de Hoge Raad.

Rechter in de Rechtbank te Amsterdam.

mr. F.H.J. Mijnssen (Aansprakelijkheid en verzekering)

Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, 1 september 1986 tot 31 mei 1998; vicepresident van 1 juni 1998 tot 31 december 2001.

Hoogleraar burgerlijk recht aan de Vrije Universiteit, 1 januari 1977 tot 1 september 1986.
Rechter Rechtbank te Amsterdam, 1 september 1974 tot 31 december 1976.
Advocaat/procureur te Amsterdam, kantoor Van Haersolte, Kalff en Kappeijne (later Worst & Van Haersolte), aanvankelijk als medewerker later als compagnon, van 1 mei 1964 tot 1 september 1974;

Enige nevenfuncties

Redactie van de door Kluwer rechtwetenschappen uitgegeven Asser-serie sedert 1980.
Raad van Toezicht verzekeringen,1984 tot 31 december 2003.
Voorzitter commissie ter advisering omtrent eventuele herziening van de Faillissementswet 1 mei 1986 tot 1 november 1989.
Commissaris Necigef B.V. (Centraal instituut in de zin van art. 1 Wet giraal effectenverkeer).
Lid van de commissie Vervolgonderzoek Rekenschap, ingesteld door de Staatssecretaris van Onderwijs, 1 mei 2003 tot augustus 2005.

Belangrijkste publicaties

Bewerkingen van Asser 3, Goederenrecht delen 3-I, 3-II en 3-III.
Bewerking van H.J. Scheltema´s Algemeen deel van het schadeverzekeringsrecht, laatstelijk 1998.
Materieel beslagrecht, 2003.
De rekening-courantverhouding 1995.
Geld in het vermogensrecht 1984.

Vice-president in de Rechtbank te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Leeuwarden

prof. mr. C.E. du Perron
(Aansprakelijkheid en verzekeringen)

Hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank te Den Haag
Voorzitter Klachtencommissie DSI (Dutch Securities Institute)

mr. B.C. Punt

Van 1984-2012 was Bart Punt (coördinerend) vice-president van de Haagse rechtbank, o.m. sectorvoorzitter van de civiele (handels)sector en de strafsector. Ook trad hij op als kort geding-rechter. In 1974 is Punt gepromoveerd op een onderwerp van bestuursprocesrecht; hij is sinds 2003 vaste annotator van het Tijdschrift voor Arbitrage.

Bart Punt was o.m. voorzitter van de Ned. Vereniging voor Procesrecht en van de gemengde commissie van rechters en advocaten (Versneld Regime 1995); sinds 1999 lid van het algemeen bestuur van de Kon. Ned. Vereniging voor Internationaal recht en van de Raad van Advies van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (1996-2012). Hij is expert van de Commissie van Aanbestedingsexperts ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken (2013).

Sinds 1994 treedt hij op als arbiter en bindend adviseur. Hij bereikt in door hem behandelde zaken vaak een schikking. Zijn “fort” is het vinden van een creatieve en praktische oplossing.

Anne van der Putt-Lauwers studeerde burgerlijk recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft diverse juridische functies bekleed. Zij is rechter in de rechtbank te Roermond geweest, raadsheer in het Gerechtshof te Den Bosch en lid van de Hoge Raad waar zij ook vice-president is geweest. Het accent van haar werkzaamheden heeft gelegen op het terrein van civiel recht, bij de Hoge Raad is zij werkzaam geweest in de civiele kamer en sinds 2003 als vice-president en voorzitter van de belastingkamer.

prof. dr. B.J. Schueler

Ben Schueler is sinds 2007 als hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, verbonden aan het Centrum voor Omgevingsrecht en-beleid/Netherlands Institute for the Law of the Sea (CELP/NILOS) van de Universiteit Utrecht. Hij was van 1999 tot en met 2004 advocaat in Den Haag. In 1994 promoveerde hij op een proefschrift over geschilbeslechting door de bestuursrechter. In de jaren daarna was hij werkzaam als docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij van 2001 tot en met 2007 hoogleraar bestuursrecht was. Hij is rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Utrecht. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht en voorzitter van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR).

Rechter in de Rechtbank van Amsterdam

Jan Ekering is ruim 40 jaar advocaat geweest in Rotterdam. Zijn expertise ligt in de aansprakelijkheids-en verzekeringspraktijk. Op dat terrein heeft hij vele belangrijke zaken behandeld als advocaat of arbiter. Ook was hij curator in het faillisement van De Centrale Herverzekering N.V. Tevens was hij actief in de algemene procespraktijk en aanverwante advisering.

Nevenfuncties waren o.a. Deken van de Orde van Advocaten te Rotterdam, plaatsvervangend Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten en besturslid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

Bij Result ADR treedt Ekering vooral op als arbiter en niet-bindend adviseur en geeft hij (second) opinions over juridische geschillen.

Peter Hustinx (1947) trad in mei 2012 af als partner van Houthoff Buruma en concentreert zich nu voornamelijk op (alternatieve) geschiloplossing (ADR).

Peter Hustinx begon zijn carrière in 1972 als advocaat in de Rotterdamse verzekeringspraktijk van Swart & Sjollema (letsel, verkeer, aansprakelijkheid en zaakschade). Daarop volgde 6 jaar in een internationale transactiepraktijk (Clifford Turner, Swart en Sjollema). In 1980 trad hij toe tot de verzekeringspraktijk van Houthoff ((beroeps)aansprakelijkheid en zaakschade). Hij werd in 1981 partner en ontwikkelde een sterk financieel georiënteerde verzekeringspraktijk die hij combineerde met een ondernemingspraktijk. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling van vermogensschadedekkingen voor de Nederlandse markt (D&O,andere financial lines, overheidsaansprakelijkheid). Hij raakte tijdens zijn carrière betrokken bij complexe nationale en internationale geschillen voor zowel de overheidsrechter in binnen en buitenland (US) als in arbitrage. Hij trad als advocaat op in nationale en internationale verzekerings- en herverzekeringsgeschillen, in spraakmakende bestuursaansprakelijkheidzaken, in geschillen in de gereguleerde (energie)markten en in aansprakelijkheidskwesties bij (financiële) dienstverlening. Ook geschillen in kleinere ondernemingen en maatschappen behoorden tot zijn werkterrein. Hij stond op verschillende arbiterlijsten en trad ook in die hoedanigheid op.

Peter Hustinx is bestuurslid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap en lid van de Vereniging Corporate Litigation. Daarnaast is hij lid en voormalig vicevoorzitter van Committee D (on Arbitration) van de International Bar Association.

Peter Hustinx heeft in 2012 de opleiding tot mediator bij Van der Hoeven & Nelissen afgerond.

Frits de Vries (1959) is raadsheer in het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden en arbiter. Daarnaast is hij verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen als docent-onderzoeker. Zijn inhoudelijke expertise ligt op het gebied van contracten- en aansprakelijkheidsrecht, waaronder de aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen, en verder op het gebied van conflicten met de overheid en Europees privaatrecht. In 2016 verscheen van zijn hand bij Wolters Kluwer in de serie Monografieën BW het deel “De overeenkomst in het algemeen”, waarin de totstandkoming van overeenkomsten, de aansprakelijkheid wegens afgebroken onderhandelingen en het elektronisch contracteren uitgebreid worden besproken.

Voor hij in 2000 toetrad tot de rechterlijke macht (rechter, later vice-president rechtbank Arnhem waarvan 8 jaar als kort-gedingrechter) was hij 10 jaar advocaat in Amsterdam en Den Haag, en daarvoor docent aan de Universiteit Leiden. Tot 2017 was Frits de Vries aan Result Mediation verbonden als registermediator.

Paul de Wit (1944) is werkzaam geweest als advocaat van 1971-2011, met als specialisaties bouw en onroerend goed, ruimtelijke ordening en bestuursrecht. Hij was daarnaast vele jaren voorzitter van een gemeentelijke bezwarencommissie, aanvankelijk bij de Gemeente Huizen en nader bij de Gemeente Hilversum; zijn werkterrein bij die commissies betrof het ruimtelijk bestuursrecht. Verder heeft hij een ruime ervaring als arbiter betreffende geschillen tussen vennoten. In 2009 volgde hij de mediationopleiding bij Van der Hoeven & Nelissen.