Arbitrage

Arbitrage bij Result ADR

Arbitrage blijkt een bijzonder effectief instrument om tot een beslissing te komen in juridische conflicten. Result ADR biedt sinds 2006 arbitrage aan onder leiding van ervaren en deskundige arbiters volgens het eigen beproefd Arbitragereglement. In de afgelopen 13 jaar is ons Arbitragereglement door diverse gerenommeerde advocatenkantoren in overeenkomsten van hun cliënten opgenomen.

Rechtskracht van arbitrage

De uitspraak van de arbiter heeft in Nederland dezelfde rechtskracht als een vonnis van de overheidsrechter. Vonnissen van de overheidsrechter kunnen echter veelal niet buiten de EU ten uitvoer worden gelegd. Dankzij het Verdrag van New York is dit voor arbitrale vonnissen wel mogelijk in de 159 landen die thans bij dat verdrag zijn aangesloten.

Alles over arbitrage

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij rechtspraak door arbiters plaatsvindt en waar geen overheidsrechter aan te pas komt.  Meer weten over wat Arbitrage precies in houdt? Lees hier meer over wat het is en hoe het werkt.

  • Wat is arbitrage?
  • Hoe werkt arbitrage?
  • De belangrijkste verschillen tussen arbitrage, mediation en bindend advies
  • Wat kost arbitrage?
  • De belangrijkste voordelen van arbitrage
  • Onze arbiters

De belangrijkste kenmerken van arbitrage bij Result ADR

De belangrijkste kenmerken van arbitrage zijn snelheid, vertrouwelijkheid en deskundigheid. Het Arbitragereglement van Result ADR is ontworpen om hierin maximaal te voorzien. Het biedt partijen de mogelijkheid om hun geschil op een efficiënte, vlotte en kundige manier te beslechten.

Snelheid

De arbiter (of in voorkomend geval meerdere arbiters) wordt op zo kort mogelijke termijn na indiening van het arbitrageverzoek door Result ADR benoemd. Doordat het Result arbitragereglement voorziet in relatief korte termijnen, is de doorlooptijd van een arbitrage korter dan gebruikelijk. Zo kan een arbitrage bij Result ADR al binnen 4 maanden worden afgehandeld, waar dit bij andere aanbieders doorgaans in een langere tijd geschiedt. In zeer urgente zaken kan een arbitraal kort geding worden gevoerd.

De arbiter heeft de leiding van de arbitrage en bepaalt de wijze waarop de arbitrage gevoerd zal worden. Eenmaal benoemd heeft de arbiter derhalve enige ruimte om de arbitrage naar eigen inzicht, met inachtneming van de belangen van partijen en van het Arbitragereglement, vorm te geven. Dit in het Arbitragereglement opgenomen uitgangspunt geeft de arbiter de nodige flexibiliteit om maatwerk te leveren.

Vertrouwelijkheid

Met name bij zakelijke geschillen wordt vaak voorkeur gegeven aan anonimiteit van de zaak en uitspraak buiten de media om. Arbitrage maakt het mogelijk om het juridisch conflict achter gesloten deuren af te handelen. De arbiters bij Result ADR behandelen de arbitrage vertrouwelijk en het vonnis wordt, tenzij partijen expliciet anders overeen zijn gekomen, enkel schriftelijk aan de partijen verstrekt, zonder openbaar te worden gemaakt.

Deskundigheid

De arbiters van Result ADR zijn (oud-)rechters, hoogleraren en andere hooggekwalificeerde juristen die brede praktijkervaring beschikken. Voor elke arbitrageprocedure stelt het arbitrage secretariaat deskundige arbiters aan die over de juiste expertise en kennis beschikken. Bekijk hier een overzicht van de aan ons gelieerde deskundige arbiters.

Wil je meer weten over arbitrage? Lees hier de uitgebreide informatie.

Starten met Arbitrage?

Wilt u weten of Arbitrage passend is voor uw situatie? Esther Plompen is binnen Result ADR verantwoordelijk voor het arbitrage secretariaat. Wilt u starten met arbitrage, neem dan contact op met Esther.

Esther is tevens werkzaam als mediator en heeft jarenlang als advocaat gewerkt met nadere focus op arbeidsrecht en ondernemingsrecht. U kunt Esther bereiken op 020-2050251 en via .

Onze arbiters zijn gezaghebbende juristen zoals o.a. (oud-) rechters en (oud-) leden van rechterlijke beroepscolleges.

Klik hier voor het Result ADR Arbitragereglement

Arbitrage- en mediationclausules voor in contracten, reglementen.

Vraag hier het Result ADR akte van compromis aan.

Esther Plompen

Esther Plompen (1972) is jaren als advocaat werkzaam geweest, met nadere focus op arbeidsrecht en ondernemingsrecht.Esther was onder meer betrokken bij grote reorganisaties met de daarmee samenhangende complexe verhoudingen tussen verschillende bedrijfsorganen alsook individuen, en bij tal van internet start-ups en overnames inclusief de uitdagende onderhandelingen daaromtrent.

Vanwege haar overtuiging dat betrokkenen bij een conflict ook samen tot een constructieve en duurzame oplossing kunnen komen mits zij in dat proces kundig worden begeleid, heeft Esther zich toegelegd op mediation. In dat kader is Esther in haar woongemeente actief als bemiddelaar bij burenruzies en is zij toegetreden tot het MfN register. Esther is analytisch en to-the-point, met oog voor de relevante omstandigheden en de perspectieven van alle betrokken partijen.

“Bij een conflict zie je vaak dat partijen onbegrepen zijn of zich zo voelen, niet (meer) in staat zijn voor zichzelf op te komen of door de ander(en) niet echt gehoord worden. Mijn focus ligt er op om alle betrokken partijen tijdens een mediation ‘uit de verf’ te laten komen, zodat bij iedere deelnemer een volwaardig beeld ontstaat van de andere deelnemer(s) en van alle facetten die in het onderliggende conflict van belang zijn. Als het gehele verhaal op tafel komt en mensen zich gehoord voelen, komt er weer oog voor de toekomst en daarmee voor oplossingen. Ik heb er veel plezier in om mensen bij dit proces te ondersteunen.”

Bekijk hier een uitgebreid CV (PDF)